WARTA CEM II/A-S 42,5 N-NA

WARTA CEM II/A-S 42,5 N-NA

Portlandský troskový cement pevnostnej triedy 42,5 N s normálnou počiatočnou pevnosťou

- garantovaná je minimálna pevnosť v tlaku 42,5 MPa po 28 dňoch a minimálnou počiatočnou pevnosťou 10,0 MPa po 2 dňoch.

Prednosti:

- pre nižší vývin hydratačného tepla je vhodný pre použitie v letnom období

- nízke objemové zmeny - výborná kompatibilita s plastifikátormi

Použitie:

- výroba prostého betónu vyšších pevnostných tried a konštrukcií zo železobetónu

- ideálny produkt pre výrobu transportbetónu