ODRA CEM III/A 32,5 N - LH/HSR/NA

 Pre vysokopecný cement CEM III/A 32,5 N je charakteristický nízky vývin hydratačného tepla (LH), vysoká odolnosť voči síranom (HSR), a tiež nízky obsah alkálií (NA). Vysokopecný cement je vyrábaný pomletím portlandského slinku, vysokopecnej strusky a sádrovca ako regulátora času viazania.

Vlastnosti:
- najdlhší čas viazania
- pomalé narastanie počiatočnej pevnosti
- veľmi dobrá dynamika narastania pevnosti v dlhých obdobiach tuhnutia (>28 dní)
- veľmi nízky vývin hydratačného tepla
- vyššia odolnosť proti chemickej korózii: kyseliny, chlór-magnézium, sírany
- vysoká odolnosť proti alkalickej korózii
- znížené zmršťovanie betónu a obmedzený vznik trhlín
- svetlá farba ulahčujúca tónovanie
- zvýšená odolnosť proti účinkom vysokých teplôt (<800°C)
- určený pre aplikáciu pri teplotách >5°C

Použitie:
- triedy bežných betónov B7,5 - B30
- masívne betóny, vyztužené i pružné: priehrady, bariéry, priepuste, nábrežia, tunely
- betóny vystavené agresívnemu prostrediu: čističky odpadových vôd, skladiská odpadov
- telesá a konštrukcie v dopravnom a mostnom staviteľstve
- betónové prefabrikáty, výroba dlažby pochôdzne a s pojazdom
- betónové prefabrikáty do ekologických a priemyslových konštrukcií
- pórobetón, murovacie a omietkové zmesi
- betonáž veľkých plôch a základových dosiek
- betonáž monolitických konštrukcií
- stabilizácia podloží

Spôsob dodávky:
- volne ložený v autocisternách , množstvo 27t- 29t

Skladovateľnosť:
- Použitie vysokopecného cementu je do 90 dní od dňa výroby uvedeného na obale.
- Pri skladovaní musí byť cement chránený pred vlhkom.

 Ke stažení