WARTA CEM II/A-S 42,5 N-NA

Portlandský troskový cement pevnostnej triedy 42,5 N s normálnou počiatočnou pevnosťou

  • garantovaná je minimálna pevnosť v tlaku 42,5 MPa po 28 dňoch a minimálnou počiatočnou pevnosťou 10,0 MPa po 2 dňoch.

Prednosti:

  • pre nižší vývin hydratačného tepla je vhodný pre použitie v letnom období
  • nízke objemové zmeny - výborná kompatibilita s plastifikátormi

Použitie:

  • výroba prostého betónu vyšších pevnostných tried a konštrukcií zo železobetónu
  • ideálny produkt pre výrobu transportbetónu