LAFARGE CEM II/A-S 42,5 R

Zloženie cementu:

 • Portlandský cementový slinok v množstve 80 až 94%
 • Vysokopecná troska v množstve 6 až 20%
 • Sadrovec ako regulátor počiatku tuhnutia vb množstve 2 až 5%

Vlastnosti:

 • stabilné kvalitatívne parametre
 • vysoká počiatočná pevnosť (po 2 dňoch)
 • veľmi vysoká normová pevnosť (po 28 dňoch)
 • mierne narastania pevnosti v ďalšej dobe tvrdnutia betónu
 • pomalší vývin hydratačného tepla v porovnaní s portlandskými cementy
 • vyššiu odolnosť voči agresívnym vplyvom prostredia
 • vysoká odolnosť k alkalicko kremičitej reakcii - ASR
 • veľmi nízky obsah alkálií - NA
 • svetlá farba

Použitie:

 • výroba transportbetónu pevnostných tried C16 / 20-C45 / 55
 • výroba pórobetónu
 • vysokopevnostné betóny - HSC
 • samozhutnitelné betóny, - SCC
 • betóny odolné agresívnemu prostrediu
 • betóny o vysoké počiatočné pevnosti
 • betóny dozrievajúce v normálnych podmienkach
 • konštrukcie a elementy dozrievajúce v zníženej alebo zvýšenej teplote
 • výroba betónových prefabrikátov
 • výroba dlažby
 • výroba prefarbených betónov
 • výroba armovaných betónových konštrukcií s možným rizikom korózie výstuže
 • výroba mált
 • Doplnkové diely z betónu vysokých tried

Spôsob dodávky:

 • voľne uložený v autocisternách - objem dodávky je cca 27 - 29T

Skladovateľnosť:

 • Použitie portlandského cementu je 60 dní odo dňa dodania
 • Pri skladovaní musí byť cement chránený pred vlhkom a musí byť skladovaný oddelene podľa druhov a pevnostných tried
 Ke stažení