LAFARGE CEM III/A 42,5N - LH/HSR/NA

Popis:

  • Práškové pojivo vyrábané spoločným zomletím nižšie uvedených zložiek a prísad špecifikovaných v článku 5 technické normy EN 197-1, v zložení podľa tabuľky 1.
  • Portlandský slinok (K)
  • Granulovaná vysokopecná struska (S)
  • Síran vápenatý
  • Doplňujúca zložka
  • Prísady

Použitie:

Používa sa pre betónové, železobetónové stavebné konštrukcie, kde nie sú požadované vysoké počiatočné pevnosti a rýchly nárast pevností. CEM III/A 42,5 N je vhodný pre betóny vyšších a bežných pevnostných tried. Tento cement je vhodný pre betonáže masívnych objektov a pre betonáže v letnom (teplom) období z dôvodu nižšieho vývinu hydratačného tepla. Betóny s vysokopecným cementom majú zvýšenú odolnosť proti agresívnemu prostrediu a sú menej náchylné na vznik výkvetov. Pri betóne s týmto cementom dochádza k pokračovániu nárastu pevností aj po normou stanovenej dobe 28 dní oproti konštantným pevnostiam pri portlandských cementoch. Tento cement nie je vhodný pre betonáže v zimnom období (pri záporných vonkajších teplotách).

 Ke stažení