LAFARGE CEM II/B-V 42,5N

Portlandský popolčekový cement

Zloženie:

 • Portlandský slinok 80% až 94%
 • Kremíkový popolček od 6% do 20%
 • Sekundárne prísady od 0% do 5%

Vlastnosti:

 • Stabilné kvalitatívne parametre
 • Dobrá spracovateľnosť malty a betónovej zmesi
 • Mierne množstvo tepla vyžarovaného v priebehu viazania
 • Predĺžená doba tuhnutia
 • Dobrá objemová stálosť
 • Veľmi dobrá priľnavosť k podkladom

Použitie:

 • Výroba prostého betónu a železobetónu pevnostných tried C8 / 10 - C35 / 45
 • Výroba betónových základov a základových dosiek
 • Masívne betóny, vystužené aj prosté: priehrady, bariéry, priepuste, nábrežie, tunely, záchytky
 • Betóny vystavené agresívnemu prostrediu: záchytky čističiek odpadových vôd, skladisko odpadu
 • Cementové a vápenocementové malty a omietky
 • Malorozměrové a veľkorozmerové prefabrikáty
 • Betónové prefabrikáty, výroba dlažby pochôdzne aj s pojazdom

Spôsob dodávky:

 • Voľne uložený, dodávky v autocisternách - ložené cca 27 - 29T

Skladovateľnosť:

 • Použitie zmesového portlandského cementu je do 60 dní odo dňa výroby
 • uvedenom na obale.
 • Pri skladovaní musí byť cement chránený pred vlhkom a musí byť skladovaný oddelene
 • podľa druhov a pevnostných tried
 Ke stažení