WARTA CEM I 42,5 N - NA

Vyrába sa jemným pomletím portlandského slinku s malým množstvom sádrovca ako regulátora
tuhnutia.

Vlastnosti:
- vysoký nárast hydratačného tepla
- vysoká pevnosť
- vysoká odolnosť proti chemickej korózii – nízkoalkalický (NA)
- dobrá objemová stálosť

Použitie:
- výroba betónov vyšších pevnostných tried C20/25-C50/60
- náročné konštrukcie zo železobetónu a predpätého betónu
- špeciálne zálievky železobetónových montovaných konštrukcií
- výroba betónových prefabrikátov
- výroba betónových konštrukcií a monolitických prvkov
- výroba transportbetónu
- výroba dlažby
Spôsob dodávky:
- voľne ložený, dodávky v autocisternách – objem dodávky je cca 27 – 29t

Skladovateľnosť:
- Použitie portlandského cementu je 120 dní od dňa dodania.
- Pri skladovaní musí byť cement chránený pred vlhkom a musí byť skladovaný oddelene
podľa druhov a pevnostných tried.

 Ke stažení